Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku. Załącznik do Projektu Budowlanego.
Opracowanie wykonał: mgr inż. Longin Bartnik
Podstawa prawna (zobacz pełną wersję)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. 2012 poz. 462 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego .
Nazwa
Dom jednorodzinny
Adres
ul. Festiwalowa 243, 45-075 Opole
1. Bilans mocy
a) Podstawowe urządzenia elektryczne
L.p. Urządzenie Wymagana moc [kW]
1 oświetlenie 2,000
2 gniazda ogólne w kuchni 2,000
3 gniazda ogólne w pokojach 3,000
4 gniazda ogólne w łazienkach 1,000
5 gniazda w kotłowni i garażu 2,000
6 domofon, brama wjazdowa 1,000
7 zmywarka 2,000
8 pralka 2,000
b) Zapotrzebowanie na moc cieplną (ogrzewanie, ciepła woda)
L.p. Instalacja Wymagana moc [kW]
1 Instalacja centralnego ogrzewania 9,600
2 Instalacja ciepłej wody użytkowej 1,830
2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych
L.p. Nazwa przegrody U A U2014
W/m2K m2 W/m2K
1 dach przy ti ≥ 16°C 0,185 72,36 0,200
2 podłoga na gruncie przy ti ≥ 16°C 0,274 146,37 0,300
3 strop nad przejazdem przy ti ≥ 16°C 0,089 11,88 0,200
4 strop pod nieogrzewanym poddaszem przy ti ≥ 16°C 0,168 65,87 0,200
5 ściana zewnętrzna przy ti ≥ 16°C 0,142 194,29 0,250
6 ściana zewnętrzna przy ti ≥ 16°C 0,178 4,50 0,250
7 okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe przy ti ≥ 16°C 0,800 29,70 1,300
8 okna połaciowe przy ti ≥ 16°C 0,800 7,50 1,500
9 drzwi zewnętrzne 1,700 17,53 1,700
3. Sprawności energetyczne
Instalacja c.o.
Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na ogrzewanie, ηH,tot 0,763 -
Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie, w 1,10 -
Instalacja c.w.u.
Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na c.w.u., ηH,tot 0,662 -
Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w 3,00 -
4. Raport charakterystyki energetycznej
Powierzchnia ogrzewana Af 241,23 m2
Kubatura wentylowana V 600,80 m3
Powierzchnia przegród zewnętrznych A 581,17 m2
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) Ve 887,83 m3
Wskaźnik zwartości A/Ve 0,65 1/m
Krotność wymiany powietrza w budynku n50 4,00 1/h
Stała czasowa budynku τ 116,12 h
Wewnętrzna pojemność cieplna Cm 119 609 285,00 J/K
Bilans energetyczny
Przeznaczenie energii Q E %
kWh/rok kWh/m2rok
Energia użytkowa ogrzewanie i wentylacja 11 857,04 49,15 90,77%
chłodzenie 0,00 0,00 0,00%
ciepła woda użytkowa 1 206,20 5,00 9,23%
RAZEM 13 063,24 54,15  
Energia końcowa ogrzewanie i wentylacja 15 548,18 64,45 88,22%
chłodzenie 0,00 0,00 0,00%
ciepła woda użytkowa 1 821,50 7,55 10,33%
urządzenia pomocnicze 255,70 1,06 1,45%
oświetlenie wbudowane 0,00 0,00 0,00%
RAZEM 17 625,38 73,06  
Energia pierwotna ogrzewanie i wentylacja 17 102,99 70,90 86,05%
chłodzenie 0,00 0,00 0,00%
ciepła woda użytkowa 2 003,65 8,31 10,09%
urządzenia pomocnicze 767,11 3,18 3,86%
oświetlenie wbudowane 0,00 0,00 0,00%
RAZEM 19 873,75 82,39  
Energia pierwotna RAZEM budynek wg WT2014 120,00
Opracowanie wykonał:
............................................................
mgr inż. Longin Bartnik
Osoba uprawniona do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej
Nr uprawnień 15319
Nr wpisu 2409
Telefon 691 50 64 30
biuro@LB.biz.pl
www.LB.biz.pl
www.audyt-energetyczny.net
Powrót
Pełna wersja podstawy prawnej:
Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, ze zmianą Dz.U. z 2.07.2013 r. poz. 762 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
§ 11.2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać:
10) charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb:
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;